Nasz serwis sprzedaży nieruchomości w Polsce przeznaczony jest tylko dla obywateli polskich przebywających w USA.
Wszystkie procedury zostały starannie dobrane i dostosowane do realiów wynikających z faktu, że sprzedający znajduje się w Stanach Zjednoczonych a transakcja dokonuje się w Polsce.
Umowę – zlecenia podpisują Państwo w Chicago w stanie Illinois. Mając na względzie Państwa wygodę i komfort dokonywania transakcji nasze procedury zapewniają możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Praktycznie od samego początku do samego końca każda sprawa jest pod opieką jednego z naszych adwokatów, dających gwarancję zgodności podejmowanych działań z obowiązującymi procedurami i prawem.

Wynika to z faktu, iż bardzo często zdarza się, że istnieją niezgodności w dokumentacji nieruchomości np. nieaktualne lub nieprawidłowe wpisy w hipotekę dotyczące osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, brak odpowiednich wpisów hipotecznych dotyczących zabudowań. Występują, wynikające z braku stałego nadzoru nad nieruchomością niekorzystne wpisy w Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ujmujące nieruchomość w planach rozbudowy, przebiegu dróg, czy inwestycji – nie zawsze z korzyścią dla Sprzedającego.
Spotykamy zaległe mandaty i kary zarejestrowane w gminie bez wiedzy właściciela.
Zdarzają się również nieporozumienia rodzinne na tle majątkowym, sprawy sądowe, tytuły wykonawcze.
Na bezpieczeństwo ewentualnej transakcji może mieć wpływ innych czynników administracyjnych: brak opłat podatku gruntowego, należności w postaci niezapłaconego podatku od spadku itd.
W takich przypadkach procedury nasze ujawnią sprzedającemu zaistniały problem przed podjęciem czynności sprzedaży. Pozwala to sprzedającemu zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy.

Wykonujemy pełny serwis sprzedaży.

Oznacza to, że dla wygody naszych klientów jesteśmy w stanie w imieniu sprzedającego przebywającego w USA uzyskać pełną wymaganą dokumentację i w przypadku konieczności dokonania zmian jesteśmy w stanie skutecznie reprezentować naszych klientów w sądach i przed wszystkimi innymi urzędami administracji państwowej na terenie całej Polski. Jesteśmy jedyną na świecie firmą mieszczącą się poza granicami Polski, która sprzedaje nieruchomości w Polsce BEZ POŚREDNIKÓW. Nasz serwis pokrywa teren całej Polski bez wyjątków i w razie konieczności jesteśmy w stanie bez ograniczeń prowadzić pokazy dla potencjalnych kupców. Nasz pakiet reklamowy opierający się na Google i Midwest Real Estate Data LLC skutecznie funkcjonuje w internecie na całym świecie.

PROCEDURA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

1. Aktualny właściciel, w miarę możliwości dostarcza posiadaną dokumentację dotyczącą stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, którą chce zbyć, w tym przede wszystkim:
a) aktualny odpis z księgi wieczystej (max sprzed 3 miesięcy ) lub dowód – akt nabycia przez niego nieruchomości,
b) aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów, określający położenie i oznaczenie nieruchomości lub aktualną mapę do celów prawnych z zaznaczoną nieruchomością – działką przeznaczoną do sprzedaży,
c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. sprzedawanej nieruchomości, określający przeznaczenie terenu,
d) zaświadczenia o zapłaceniu podatku od nieruchomości oraz ewentualnie dokumentów potwierdzających przejęcie spadku i zaświadczenia o zapłaceniu podatku od spadków,
e) dane osobowe wszystkich właścicieli nieruchomości, w tym imiona i nazwiska, numery NIP i PESEL, adres zamieszkania.
2. Jeśli właściciel nieruchomości nie dysponuje powyższymi dokumentami, może udzielić pełnomocnictwa do ich pozyskania przez naszego pełnomocnika.
3. W toku przeprowadzanej w Polsce weryfikacji nieruchomości może okazać się niezbędne pozyskanie dodatkowych dokumentów, innych niż powyżej wymienione. Winno to nastąpić poprzez starania własne właściciela nieruchomości lub naszego pełnomocnika.
4. Aktualny właściciel nieruchomości udziela pełnomocnictwa do sprzedaży w jego imieniu nieruchomości i zawiera z nami umowę zlecenia, określającą m.in. zasady przeprowadzenia transakcji sprzedaży, sposobu i treści ogłoszeń, rekomendacji.
5. Po pozyskaniu potencjalnego kupującego, zawierana jest przez pełnomocnika sprzedawcy i przez kupującego umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, najlepiej w formie aktu notarialnego (gdyż taka forma jest faktycznie prawnie wiążąca; w praktyce zawiera się też umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości w formie zwykłej, pisemnej, bez aktu notarialnego, ale nie daje to stronom maksymalnego zabezpieczenia, jakie stwarza polskie prawo, przy czym jest to forma tańsza niż akt notarialny).
Umowa przedwstępna zawiera istotne postanowienia umowy końcowej sprzedaży, w tym cenę oraz termin, do którego strony zobowiązują się zawrzeć końcową umowę sprzedaży nieruchomości i skutki niedochowania tego terminu przez każdą ze stron, w tym możliwość przepadku zadatku.
6. Kupujący dokonuje ewentualnych działań związanych z zebraniem środków finansowych, lub z pozyskaniem kredytu.
7. W terminie zakreślonym w umowie przedwstępnej dochodzi do zawarcia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, zapłaty ceny i przeniesienia wydania nieruchomości (ewentualnie kluczy).
Zwyczajowo nabywca płaci podatki i opłaty notarialne.

Kontakt: Eric Sadowski

708.945.4585